Varios Artistas (Lo Mas Fuerte De La Mixteca Volumen 2) ARC-193

Varios Artistas (Lo Mas Fuerte De La Mixteca Volumen 2) ARC-193

  • $ 14.99


Lo Mas Fuerte De La Mixteca
"Chilena" Volumen 2 (Arc-193)

01. Quiereme Nina
02. Na suchi ini ke ndo'l
03. In ka nu'u na kuni ku'l
04. Xini yooo itiandavi kaku yu
05. Inka nuu na iyo,o odi,l
06. yachi nixiyo kun
07. Ndakain katayo
08. Tama yo tama ca
09. Quivi vichin
10. Nuun viyu iyo na tamyu
11. Nike kaun san tabun yu,u
12. Migoi rancho
13. Vichin xai nuundo
14. A kue kuniun na kun xi'in
15. Kiui vaxi yu na katai
16. Nu kua'a ne ndo'o yu
17. In saq yo'u kura loco kachina
18. Nduvi n'ina youi
19. Nduvi xittan yo tiempo
20. Chilena alegre

Titulos cortesia: Musica Tierra Caliente, Gracias