Loma Bonita (CD Coleccion Oro Puro 20 Exitos) ARC-223

Loma Bonita (CD Coleccion Oro Puro 20 Exitos) ARC-223

  • $ 27.99


Loma Bonita
(Coleccion Oro Puro 20 Exitos)Arc-223
Grupo Mixteco

01. Navi Nixika Tiempo
02. Nduvi N\'ina Yuvi
03. Vichi Katandi
04. Nduvi Xitan Yo Tiempo
05. Nduvi Kita\'an Yo Na Migo
06. Nda Kaii Xa:un
07. Nivi Kendoyu Na Amigo
08. Nuu Iyo Na Amigo
09. Nivi Konolo Yu Xi\'in Kun
10. Ndia Iin Kaki Indikoii
11. Kano Koo Inindo Nanva Ya
12. Iin Kivichin Kondi Nu\'u Lo\'o Yo\'o
13. A Kue Kunindo Katai Nundo
14. Ndavi xaku Yo
15. Nuu Taya Nuu Sandie\'e
16. Nduvi Taxa\'ando
17. Na Lo\'o Loko
18. Vichin Xitayu Yaa Lo\'o Yo\'o
19. In Kuachi Ndo\'oyu
20. Yo\'o Ke Xikai Xin Na Tan Yu