Botella Loko Musical (EN Vivo CD/DVD) ARC-329

Botella Loko Musical (EN Vivo CD/DVD) ARC-329

  • $ 24.99


Botella Loko Musical
En Vivo CD / DVD)Arce-329

CD
01. Xini Yoso Itiandavi Kuyu Vu
02. Inka Nuu Na Iyo,o Ndi,i
03. Sata Ne Kundavi Yu Xakui
04. Sa.a ndo,o in Ra migo aAndi,i
05. Xaa Itun tio,o Kandura Migoi
06. Yo,o Ndatuin Xi, Na Migoi
07. Yo,o Xi, In Yu
08. Nduri Kakaun Xi,in yu
09. Na Kusi, i ini na nu ndi, i
10. Botella Loko
11. Ko, o na ta,a Yu
12. Mi tuun sa,a ku,yu ki,i kaku yu
13. Tu ndi,a Ki,i nda Ka, Aun, Ka,a Yu
14. Ku,un Va Yu
15. Ko, o Va, a Vi Xu, Unra
16. Tu ra Na Kuvi Xu, Unra
17. Kuachi Na Ta, a Ku un Ke
18. Ta Kundi,i ndo, o na nuyu
19. Vaxi Ki,i ndako Yu Ve,e yu
20. Ni Kuachiixa ra xi,in ne